ܒܥܹܐܕܵܐ ܕܝܵܐܘܿܡ

B’eda d’yawman (On this festival day)
ബ്ഏദാ ദ് യൗമ്മൻ

Call Number EC-0029
Title B’ēda d’yāwmān (On this festival day)
Category Marian Hymn
Liturgical Context Feast of the Blessed Mary
Audio Snippet
Source : Qambel Maran - CD


Introduction

This teśbohtā in honor of the Blessed Virgin is from the solemn Vespers for Marian feasts. It has at least two melodies. The chant used to be part of a ceremony, probably the remnant of a Portuguese tradition, to honor the members of the Marian confraternity of the Parish. The all-male confraternity, supervised the weeklong celebration of the feast of the Assumption on August 15. The ceremony took place in the church on the evenings of August 13 and 14 during ladīnj. The choir boys in pairs walked down the isle singing the verses of the chant. While walking back to the altar, they sprinkled first, holy water, and then flower petals on the members of the confraternity on each side. The ceremony is no more in vogue, but the Syriac choir at St. Mary’s Church continues to sing the chant during solemn mass in Syriac, on August 14.

Transliteration in (Malayalam)

Text in East Syriac Transliteration (Malayalam) Transliteration (Malayalam)

ܒܥܹܐܕܵܐ ܕܝܵܐܘܿܡܵܢ
ബ്‌ ഏദാ ദ്‌യൗമ്മാൻ

ܒܥܹܐܕܵܐ ܕܝܵܐܘܿܡܵܢ ܢܸܓܕܘܿܠ ܟܠܝܼܠܵܐ
ܕܲܙܡܝܼܪܵܬܵܐ ܠܐܝܼܩܵܪ ܡܲܪܝܲܡ
ܠܒ݂ܝܼܫܲܬ݂ ܫܸܡܫܵܐ ܣܐܝܼܢܲܬ݂ ܣܲܗܪܵܐ
ܘܐܸܣܛܪܘܿܣ ܟܠܝܼܠܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫ ܡܲܪܝܲܡ
ܚܵܘܵܐ ܒܬ݂ܘܼܠܬܵܐܲ ܐܲܥܠܲܬ݂ ܡܵܘܛܬܐܵ
ܚܲܝܹܐ ܝܸܗܒܲܬ݂ ܒܬ݂ܘܼܠܬܐܵ ܡܲܪܝܲܡ
ܙܠܵܦܬܐܵ ܕܟܝܼܬܐܵ ܡܣܲܬ݁ܪܲܬ݂ ܠܡܸܠܬܐܵ
ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܐܵ ܡܵܪܬܵܐ ܡܲܪܝܲܡ
ܒܬ݂ܘܼܠܬܵܐ ܒܵܛܢܵܐ ܒܬ݂ܘܼܠܬܵܐ ܝܵܠܕܵܐ
ܠܐܠܵܗ ܡܸܠܬܐܵ ܕܠܵܐ ܚܒ݂ܵܠ ܡܲܪܝܲܡ
ܐܘܿ ܬܸܕ݂ܡܘܼܪܬܵܐ ܕܲܒ݂ܬ݂ܘܼܠܘܼܬܵܐ
ܒܬ݂ܘܼܠܬܵܐܲ ܘܐܸܡܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܡܲܪܝܲܡ
ܥܲܠ ܣܲܢܝܵܐ ܢܘܼܪ ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܛܲܠܵܐ
ܘܐܲܠܵܗ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܒܓܵܘ ܥܘܼܒ݁ ܡܲܪܝܲܡ
ܟܝܵܢܹܐ ܬܪܲܝܵܢ ܕܠܵܐ ܣܵܟ ܚܘܼܠܛܵܢ
ܩܢܘܿܡܵܐ ܚܕܵܢܵܝ ܗܘܼ ܒܲܪ ܡܲܪܝܲܡ
ܠܵܘ ܬܪܹܝܢ ܒܢܲܝܵܐ ܐܸܠܵܐ ܚܲܕ ܒܪܵܐ
ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܘܼܝܘܼ ܕܡܲܪܝܲܡ
ܐܲܠܵܗ ܡܬ݂ܘܿܡܵܝ ܘܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܫܲܡܠܲܝ
ܡܫܝܼܚܵܐ ܨܒ݂ܵܐܘܿܬ݂ ܕܝܸܠܕܲܬ݂ ܡܲܪܝܲܡ
ܠܵܐ ܐܸܬ݁ܛܲܡܐܲܬ݂ ܒܲܙܪܲܥ ܕܐܵܕܵܡ
ܘܲܗܘܵܬ݂ ܟܠܵܗ݁ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܡܲܪܝܲܡ
ܡܵܪܬܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܕܢܝܼܫܘܲܬ݂ ܙܲܠܓܹܐ
ܕܟܠ ܩܲܕ݁ܝܼܫܘܼ ܐܝܼܬ݂ܹܝܗ ܡܲܪܝܲܡ
ܚܸܫܘܿܟ ܫܸܡܫܵܐ ܐܘܿܥܲܡܛܵܢ ܣܲܗܪܵܐ
ܘܟܵܘܟ݁ܒܹܐ ܕܠܵܐ ܢܗܘܿܪ ܩܕܵܡܸܝܗ݁ ܕܡܲܪܝܲܡ
ܣܪܵܦܹܐ ܣܵܓܕ݁ܝܼܢ ܟܪܘܿܒܹܐ ܒܵܪܟ݁ܝܼܢ
ܘܚܲܝܠܹܐ ܢܵܦܠܝܼܢ ܠܥܹܢܹܝܗ݁ ܕܡܲܪܝܲܡ
ܪܘܼܟܵܒ݂ ܦܲܓܪܵܗ݁ ܠܵܐ ܣܵܟ ܐܸܫܬ݁ܪܝܼ
ܘܐܸܬ݂ܬ݂ܩܝܼܡ ܡ݂ܢ ܒܪܵܗ ܗܲܝܟܲܠ ܡܲܪܝܲܡ
ܘܕܲܒ݂ܪܵܗ݂ ܠܛܘܼܒ݂ܹܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹܐ
ܘܡ݂ܢ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܐܵܘܬ݁ܒ݂ܵܗ݁ ܠܡܲܪܝܲܡ
ܥܲܠ ܟܠ ܒܪܝܼܬ݂ܵܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢ ܥܸܠܵܝ
ܕܐܲܣܘܼܡܛܵܢܹܐ ܣܵܡܵܗ݁ ܠܡܲܪܝܲܡ
ܥܒ݂ܵܕ ܨܸܒ݂ܥܵܢ ܩܘܿܣܡܘܿܩܪܵܛܘܿܪ
ܡܲܠܟ݁ܬܵܐܲ ܡܨܲܒ݁ܬܐܵ ܙܗܝܼܬܵܐܲ ܡܲܪܝܲܡ
ܦܲܪܕܲܝܣ ܥܕܸܢ ܟܪܝܼܟ݂ܵܐ ܒܲܫܢܵܢ
ܕܒ݂ܵܗ݁ ܢܨܝܼܒ݂ ܐܝܼܠܵܢ ܕܚܲܝܹܐ ܡܲܪܝܲܡ
ܗܝܼ ܥܲܡܘܼܕܵܐ ܘܫܘܼܪܵܪ ܥܹܕܬܵܐ
ܬܸ݁ܪܥܵܐ ܕܡܲܕ݂ܢܲܚ ܕܐܲܚܝܼܕ݂ ܡܲܪܝܲܡ
ܐܲܥܸܠܲܝܢ ܡܵܪܝ ܒܗܵܢܵܐ ܬܲܪܥܵܐ
ܠܛܘܼܒܹܐ ܥܵܠܡܝܼܢ ܐܵܡܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ

Version 1.


ബ്‌ ഏദാ ദ്‌യൗമ്മാൻ നെഗദോൽ ക്ലീലാ
ദസ്‌മീറാസാ ലീക്കാർ മറിയം.

ല്ല്‌വീശസ് ശെംശാ സ് ഇനസ് സഹറാ
വെസ്രോസ് ക്ലീലാ അ‌ൽറേശ് മറിയം.

ഹാവാ ബ്‌സുൽത്താ ആലസ് മൗത്താ
ഹയ്യേ യെബസ് ബ്‌സുൽത്താ മറിയം.

സ്ലാപ്സാ ദ്‌കീസ് മ്സ്‌ത്ത്റസ് ല്ല് മെല്‌സ
മർഗാനീസ് മാർത്താ മറിയം.

ബ്സുൽത്താ ബാത്ത് നാ ബ്‌സുൽത്താ യാൽദാ ലാലാഹ്
മെൽസാ ദ്‌ലാ ഹാവാൽ മറിയം.

ഓ തെദ് മുർത്താ ദൗസൂലൂസാ
ബ്സുൽത്താ വെമ്മാ ല്ല് ആലം മറിയം

അൽ സനീയ നൂർ ബദ്മൂസ് തല്ലാ
വാലാഹ് മെൽസാ ബ്ഗാവ് ഉംബ്‌മറിയം

ക് യാനേ ത്രയ്യാൻ ദ് ലാ സാക ഹുൽത്താൻ
ക്‌നോമ്മാ ഹാനായ് ഹൂബർ മറിയം

ലാഉ ത്രേൻ ബ്‌നയ്യാ എല്ലാ ഹദ്ബ്രാ
ബർ ആലാഹാ ഹുയ് ദ് മറിയം

ആലാഹാ മ് സോമ്മായി ഉനാശാ മ്ശമലൈ
മ്ശീഹാ സ്‌വാവോസ ദ്‌യെൽദസ് മറിയം

ലാ എത്തമ്‌ അസ്‌ബസ്താ ദാദം
വഹവാസ് കൊല്ലാ ദ്‌ലാമൂം മറിയം

മാർത്താ ദ്‌യെമ്മാ ക്‌നീശൂസ് സെൽഗ
ദ്കോൽ കന്തീശൂ ഈസൈ മറിയം

ഹെശ്ശോക് ശെംമ്ശാ ഉ അമത്താൻ സഹദാ ഉകൗക്
വെ ദ്‌ലാ ന്നുഹോർ ക്‌ദാമ്മെ ദ് മറിയം

സ്രാപ്പേ സാഗ്‌ദീൻ ക്രോവേ ബാർക്കീൻ
ഉഹൈലെ നാപ്പ്ലീൻ ല്ലഏനെ ദ് മറിയം

റുക്കാവൂ പഗറാ ലാസാക് എശ്ത്രീ
വെത്ത്ക്കീം മിൻബ്രാ ഹൈക്കൽ മറിയം

ഉദൗറാ ൽത്തൂവെ ദശ്നയ്യാനെ
ഉമീൻ യമ്മീനെ ഔത്വാ ല്ല്‌മറിയം

ആവാദ് സെവ്ആൻ കോസ്‌മൊക്രാത്തോർ
മർക്ക്സാ മ്‌സബ്സ് സ്‌ഹസാ മറിയം

Version 2.
Source: Dewaalayageethangal, pp 8-10.
Typset : Rosy Kurian & Sherin Joby

ബ്ഏദാ ദ് യൗമ്മൻ നെഗദോൻ ക്ക് ലീലാ
ദസ് മീറാസ്സാ ലീക്കാർ മറിയം

ല്ല് ബീശസ്സ് ശെമശാ സ് ഈ നസ്സ് സഹറാ
വെസ്ത്രോസ്സ് ക്ക് ലീലാ അൽ റേശ് മറിയം

ഹാവാ ബ് സുൽത്താ ആലസ്സ് മൌത്താ
ഹയ്യെ യെമ്പസ്സ് ബ് സുൽത്താ മറിയം

സ് ലാപ്പ്സാ ദ് കീസ്സാ മ്സത്രസ്സ് ല്ല് മെൽസ്സാ
മർഗ്ഗാനീസ്സാ മർത്താ മറിയം

ബ് സുൽത്താ ബാത്ത്നാ ബ് സുൽത്താ യാൽദാ ലാവാഹ്
മെൽസ്സാ ദ് ലാഹവാൽ മറിയം

ഒ തെ ദ്മുർത്താ ദൗസൂലൂസ്സാ
ബ് സുൽത്താ വെമ്മാ ല്ല്ആലം മറിയം.

അൽസനിയാ നൂർ ബദ്മൂസ്സ്‌ ത്തല്ലാ
ആലാഹ് മെൽസ്സാ ബ് ഗാഉ ഉമ്പ് മറിയം.

ക്യാനേ ത്രയ്യാൻ ദ് ലാസാക് ഹുൽത്താൻ
ക്ക് നോമ്മാ ഹദാനായി ഹൂബർ മറിയം.

ലാഉ ത്രേൻ ബ് നയ്യാ എല്ലാ ഹദ്ബ്രാ
ബർ ആലാഹാ ഹുയൂ ദ് മറിയം.

ആലാഹാ മ്സ്സോമ്മായി ഉനാശാ മ്ശമ ലൈ
മ്ശീഹാ സ് ബാഒസസ് ദ് യെൽദസ് മറിയം

ലാ എത്തമ് അസ്സ് ബസ്രാ ദാദം
വഹവാസ്സ് കൊല്ലാ ദ് ലാമൂം മറിയം .

മർത്താ ദ് യമ്മാ ക് നീശൂസ്സ് സൽഗേ
ദ് കോൽ കന്തീശൂ രംസ്സേ മറിയം .

ഹെശ്ശോക് ശെമ്ശാ ഉഅമ്ത്താൻ സഹറാ കൌക്ക്
വേ ദ് ലാന്ന്ഹോർ ക്ക്ദാമ്മേദ് മറിയം .

സ്രാപ്പേ സാഗദീൻ ക്രോവേ ബാർക്കീൻ
ഉ ഹൈലേ നാപ്പ് ലീൻ ല്ല് ഏറോ ദ് മറിയം.

റൂക്കാവു പഗ്റാ ലാസാക് എശ്ത്തറി
വെത്ത്ക്കീം മിൻബ്രാ ഹൈക്കൻ മറിയം .

ഉദൗറാ ല്ല് ത്തുവേ ദശ് മയ്യാനേ
ഉമിൻ യമ്മീനേ ഔത്ത്വാ ല്ല് മറിയം .

അൽകോൽ ബ്രീസ്സാ ഉശുൽത്താൻ എല്ലായി
ദാസ്സുമ്ത്താനേ സാമ്മാ ല്ല് മറിയം .

അബാദ് സെവുആൻ കൊസമൊക്രാത്തോർ
മൽക് സാ മ്സബ് സാ സ് ഹീസ്സാ മറിയം .

പർദൈസ് ആദേൻ ക്രീകാ ബശ് നാൻ
ദ്വാന്ന് സീവു രംലാൻ ദ്ഹയ്യേ മറിയം .

ഹീഅമ്മൂദാ ഉശൂറാർ ഏത്താ തറആ
ദ് മദ്നഹ് ദഹീദ് മറിയം ..

ആഎലൈൻ മാർ ബ് ഹാനാ തറആ ല്ല്
ത്തുവേ ആൽമ്മീൻ ആമ്മേൻ വാമ്മേൻ.

Transliteration in (Malayalam)

Text in East Syriac

ܒܥܹܐܕܵܐ ܕܝܵܐܘܿܡܵܢ
ബ്‌ ഏദാ ദ്‌യൗമ്മാൻ

ܒܥܹܐܕܵܐ ܕܝܵܐܘܿܡܵܢ ܢܸܓܕܘܿܠ ܟܠܝܼܠܵܐ
ܕܲܙܡܝܼܪܵܬܵܐ ܠܐܝܼܩܵܪ ܡܲܪܝܲܡ
ܠܒ݂ܝܼܫܲܬ݂ ܫܸܡܫܵܐ ܣܐܝܼܢܲܬ݂ ܣܲܗܪܵܐ
ܘܐܸܣܛܪܘܿܣ ܟܠܝܼܠܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫ ܡܲܪܝܲܡ
ܚܵܘܵܐ ܒܬ݂ܘܼܠܬܵܐܲ ܐܲܥܠܲܬ݂ ܡܵܘܛܬܐܵ
ܚܲܝܹܐ ܝܸܗܒܲܬ݂ ܒܬ݂ܘܼܠܬܐܵ ܡܲܪܝܲܡ
ܙܠܵܦܬܐܵ ܕܟܝܼܬܐܵ ܡܣܲܬ݁ܪܲܬ݂ ܠܡܸܠܬܐܵ
ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܐܵ ܡܵܪܬܵܐ ܡܲܪܝܲܡ
ܒܬ݂ܘܼܠܬܵܐ ܒܵܛܢܵܐ ܒܬ݂ܘܼܠܬܵܐ ܝܵܠܕܵܐ
ܠܐܠܵܗ ܡܸܠܬܐܵ ܕܠܵܐ ܚܒ݂ܵܠ ܡܲܪܝܲܡ
ܐܘܿ ܬܸܕ݂ܡܘܼܪܬܵܐ ܕܲܒ݂ܬ݂ܘܼܠܘܼܬܵܐ
ܒܬ݂ܘܼܠܬܵܐܲ ܘܐܸܡܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܡܲܪܝܲܡ
ܥܲܠ ܣܲܢܝܵܐ ܢܘܼܪ ܒܲܕܡܘܼܬ݂ ܛܲܠܵܐ
ܘܐܲܠܵܗ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܒܓܵܘ ܥܘܼܒ݁ ܡܲܪܝܲܡ
ܟܝܵܢܹܐ ܬܪܲܝܵܢ ܕܠܵܐ ܣܵܟ ܚܘܼܠܛܵܢ
ܩܢܘܿܡܵܐ ܚܕܵܢܵܝ ܗܘܼ ܒܲܪ ܡܲܪܝܲܡ
ܠܵܘ ܬܪܹܝܢ ܒܢܲܝܵܐ ܐܸܠܵܐ ܚܲܕ ܒܪܵܐ
ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܘܼܝܘܼ ܕܡܲܪܝܲܡ
ܐܲܠܵܗ ܡܬ݂ܘܿܡܵܝ ܘܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܫܲܡܠܲܝ
ܡܫܝܼܚܵܐ ܨܒ݂ܵܐܘܿܬ݂ ܕܝܸܠܕܲܬ݂ ܡܲܪܝܲܡ
ܠܵܐ ܐܸܬ݁ܛܲܡܐܲܬ݂ ܒܲܙܪܲܥ ܕܐܵܕܵܡ
ܘܲܗܘܵܬ݂ ܟܠܵܗ݁ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܡܲܪܝܲܡ
ܡܵܪܬܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܕܢܝܼܫܘܲܬ݂ ܙܲܠܓܹܐ
ܕܟܠ ܩܲܕ݁ܝܼܫܘܼ ܐܝܼܬ݂ܹܝܗ ܡܲܪܝܲܡ
ܚܸܫܘܿܟ ܫܸܡܫܵܐ ܐܘܿܥܲܡܛܵܢ ܣܲܗܪܵܐ
ܘܟܵܘܟ݁ܒܹܐ ܕܠܵܐ ܢܗܘܿܪ ܩܕܵܡܸܝܗ݁ ܕܡܲܪܝܲܡ
ܣܪܵܦܹܐ ܣܵܓܕ݁ܝܼܢ ܟܪܘܿܒܹܐ ܒܵܪܟ݁ܝܼܢ
ܘܚܲܝܠܹܐ ܢܵܦܠܝܼܢ ܠܥܹܢܹܝܗ݁ ܕܡܲܪܝܲܡ
ܪܘܼܟܵܒ݂ ܦܲܓܪܵܗ݁ ܠܵܐ ܣܵܟ ܐܸܫܬ݁ܪܝܼ
ܘܐܸܬ݂ܬ݂ܩܝܼܡ ܡ݂ܢ ܒܪܵܗ ܗܲܝܟܲܠ ܡܲܪܝܲܡ
ܘܕܲܒ݂ܪܵܗ݂ ܠܛܘܼܒ݂ܹܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹܐ
ܘܡ݂ܢ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܐܵܘܬ݁ܒ݂ܵܗ݁ ܠܡܲܪܝܲܡ
ܥܲܠ ܟܠ ܒܪܝܼܬ݂ܵܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢ ܥܸܠܵܝ
ܕܐܲܣܘܼܡܛܵܢܹܐ ܣܵܡܵܗ݁ ܠܡܲܪܝܲܡ
ܥܒ݂ܵܕ ܨܸܒ݂ܥܵܢ ܩܘܿܣܡܘܿܩܪܵܛܘܿܪ
ܡܲܠܟ݁ܬܵܐܲ ܡܨܲܒ݁ܬܐܵ ܙܗܝܼܬܵܐܲ ܡܲܪܝܲܡ
ܦܲܪܕܲܝܣ ܥܕܸܢ ܟܪܝܼܟ݂ܵܐ ܒܲܫܢܵܢ
ܕܒ݂ܵܗ݁ ܢܨܝܼܒ݂ ܐܝܼܠܵܢ ܕܚܲܝܹܐ ܡܲܪܝܲܡ
ܗܝܼ ܥܲܡܘܼܕܵܐ ܘܫܘܼܪܵܪ ܥܹܕܬܵܐ
ܬܸ݁ܪܥܵܐ ܕܡܲܕ݂ܢܲܚ ܕܐܲܚܝܼܕ݂ ܡܲܪܝܲܡ
ܐܲܥܸܠܲܝܢ ܡܵܪܝ ܒܗܵܢܵܐ ܬܲܪܥܵܐ
ܠܛܘܼܒܹܐ ܥܵܠܡܝܼܢ ܐܵܡܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ

Transliteration (Malayalam)
Version 1.


ബ്‌ ഏദാ ദ്‌യൗമ്മാൻ നെഗദോൽ ക്ലീലാ
ദസ്‌മീറാസാ ലീക്കാർ മറിയം.

ല്ല്‌വീശസ് ശെംശാ സ് ഇനസ് സഹറാ
വെസ്രോസ് ക്ലീലാ അ‌ൽറേശ് മറിയം.

ഹാവാ ബ്‌സുൽത്താ ആലസ് മൗത്താ
ഹയ്യേ യെബസ് ബ്‌സുൽത്താ മറിയം.

സ്ലാപ്സാ ദ്‌കീസ് മ്സ്‌ത്ത്റസ് ല്ല് മെല്‌സ
മർഗാനീസ് മാർത്താ മറിയം.

ബ്സുൽത്താ ബാത്ത് നാ ബ്‌സുൽത്താ യാൽദാ ലാലാഹ്
മെൽസാ ദ്‌ലാ ഹാവാൽ മറിയം.

ഓ തെദ് മുർത്താ ദൗസൂലൂസാ
ബ്സുൽത്താ വെമ്മാ ല്ല് ആലം മറിയം

അൽ സനീയ നൂർ ബദ്മൂസ് തല്ലാ
വാലാഹ് മെൽസാ ബ്ഗാവ് ഉംബ്‌മറിയം

ക് യാനേ ത്രയ്യാൻ ദ് ലാ സാക ഹുൽത്താൻ
ക്‌നോമ്മാ ഹാനായ് ഹൂബർ മറിയം

ലാഉ ത്രേൻ ബ്‌നയ്യാ എല്ലാ ഹദ്ബ്രാ
ബർ ആലാഹാ ഹുയ് ദ് മറിയം

ആലാഹാ മ് സോമ്മായി ഉനാശാ മ്ശമലൈ
മ്ശീഹാ സ്‌വാവോസ ദ്‌യെൽദസ് മറിയം

ലാ എത്തമ്‌ അസ്‌ബസ്താ ദാദം
വഹവാസ് കൊല്ലാ ദ്‌ലാമൂം മറിയം

മാർത്താ ദ്‌യെമ്മാ ക്‌നീശൂസ് സെൽഗ
ദ്കോൽ കന്തീശൂ ഈസൈ മറിയം

ഹെശ്ശോക് ശെംമ്ശാ ഉ അമത്താൻ സഹദാ ഉകൗക്
വെ ദ്‌ലാ ന്നുഹോർ ക്‌ദാമ്മെ ദ് മറിയം

സ്രാപ്പേ സാഗ്‌ദീൻ ക്രോവേ ബാർക്കീൻ
ഉഹൈലെ നാപ്പ്ലീൻ ല്ലഏനെ ദ് മറിയം

റുക്കാവൂ പഗറാ ലാസാക് എശ്ത്രീ
വെത്ത്ക്കീം മിൻബ്രാ ഹൈക്കൽ മറിയം

ഉദൗറാ ൽത്തൂവെ ദശ്നയ്യാനെ
ഉമീൻ യമ്മീനെ ഔത്വാ ല്ല്‌മറിയം

ആവാദ് സെവ്ആൻ കോസ്‌മൊക്രാത്തോർ
മർക്ക്സാ മ്‌സബ്സ് സ്‌ഹസാ മറിയം
Transliteration (Malayalam)

Version 2.
Source: Dewaalayageethangal, pp 8-10.
Typset : Rosy Kurian & Sherin Joby

ബ്ഏദാ ദ് യൗമ്മൻ നെഗദോൻ ക്ക് ലീലാ
ദസ് മീറാസ്സാ ലീക്കാർ മറിയം

ല്ല് ബീശസ്സ് ശെമശാ സ് ഈ നസ്സ് സഹറാ
വെസ്ത്രോസ്സ് ക്ക് ലീലാ അൽ റേശ് മറിയം

ഹാവാ ബ് സുൽത്താ ആലസ്സ് മൌത്താ
ഹയ്യെ യെമ്പസ്സ് ബ് സുൽത്താ മറിയം

സ് ലാപ്പ്സാ ദ് കീസ്സാ മ്സത്രസ്സ് ല്ല് മെൽസ്സാ
മർഗ്ഗാനീസ്സാ മർത്താ മറിയം

ബ് സുൽത്താ ബാത്ത്നാ ബ് സുൽത്താ യാൽദാ ലാവാഹ്
മെൽസ്സാ ദ് ലാഹവാൽ മറിയം

ഒ തെ ദ്മുർത്താ ദൗസൂലൂസ്സാ
ബ് സുൽത്താ വെമ്മാ ല്ല്ആലം മറിയം.

അൽസനിയാ നൂർ ബദ്മൂസ്സ്‌ ത്തല്ലാ
ആലാഹ് മെൽസ്സാ ബ് ഗാഉ ഉമ്പ് മറിയം.

ക്യാനേ ത്രയ്യാൻ ദ് ലാസാക് ഹുൽത്താൻ
ക്ക് നോമ്മാ ഹദാനായി ഹൂബർ മറിയം.

ലാഉ ത്രേൻ ബ് നയ്യാ എല്ലാ ഹദ്ബ്രാ
ബർ ആലാഹാ ഹുയൂ ദ് മറിയം.

ആലാഹാ മ്സ്സോമ്മായി ഉനാശാ മ്ശമ ലൈ
മ്ശീഹാ സ് ബാഒസസ് ദ് യെൽദസ് മറിയം

ലാ എത്തമ് അസ്സ് ബസ്രാ ദാദം
വഹവാസ്സ് കൊല്ലാ ദ് ലാമൂം മറിയം .

മർത്താ ദ് യമ്മാ ക് നീശൂസ്സ് സൽഗേ
ദ് കോൽ കന്തീശൂ രംസ്സേ മറിയം .

ഹെശ്ശോക് ശെമ്ശാ ഉഅമ്ത്താൻ സഹറാ കൌക്ക്
വേ ദ് ലാന്ന്ഹോർ ക്ക്ദാമ്മേദ് മറിയം .

സ്രാപ്പേ സാഗദീൻ ക്രോവേ ബാർക്കീൻ
ഉ ഹൈലേ നാപ്പ് ലീൻ ല്ല് ഏറോ ദ് മറിയം.

റൂക്കാവു പഗ്റാ ലാസാക് എശ്ത്തറി
വെത്ത്ക്കീം മിൻബ്രാ ഹൈക്കൻ മറിയം .

ഉദൗറാ ല്ല് ത്തുവേ ദശ് മയ്യാനേ
ഉമിൻ യമ്മീനേ ഔത്ത്വാ ല്ല് മറിയം .

അൽകോൽ ബ്രീസ്സാ ഉശുൽത്താൻ എല്ലായി
ദാസ്സുമ്ത്താനേ സാമ്മാ ല്ല് മറിയം .

അബാദ് സെവുആൻ കൊസമൊക്രാത്തോർ
മൽക് സാ മ്സബ് സാ സ് ഹീസ്സാ മറിയം .

പർദൈസ് ആദേൻ ക്രീകാ ബശ് നാൻ
ദ്വാന്ന് സീവു രംലാൻ ദ്ഹയ്യേ മറിയം .

ഹീഅമ്മൂദാ ഉശൂറാർ ഏത്താ തറആ
ദ് മദ്നഹ് ദഹീദ് മറിയം ..

ആഎലൈൻ മാർ ബ് ഹാനാ തറആ ല്ല്
ത്തുവേ ആൽമ്മീൻ ആമ്മേൻ വാമ്മേൻ.

Translation in (Malayalam)

Version 1: Translation by Fr. Abel Periyapuram C.M.I.

Version 2: Translation by Fr. Emmanuel Thelly C.M.I.
(അതിമോഹനമീ )

അതിമോഹനമീ തിരുനാൾ പ്രഭയിൽ
മുദമോലുന്നു കന്യാമറിയം


1. പരമാനന്ദം പുൽകീടുന്നു
സുകൃതം ചൊരിയും കന്യാമറിയം

2. കണ്ണീർ തിരയിൽ വലയും നരരെ
കരയേറ്റുന്നു കന്യാമറിയം

3. താപം തിങ്ങും സുതരിൽ നിയതം
കനിവോലുന്നു കന്യാമറിയം

ബ്ഏദാ ദ്‌യൗമാൻ

(രീതി - ബ്രീക് ഹന്നനാ...)

കന്യാമറിയം തൻ തിരുനാളിൽ -
കീർത്തനമാല്യം കാഴ്ചയണയ്ക്കാം

മിന്നും താരക ദ്വാദശഗണമാ-
മവളുടെ മകുടം ദർശന സുഭഗം

വസനം പോലവളണിയുന്നിനനെ–
പനിമതി പാദയുഗത്തിനു പീഠം

ഹാവാ വഴിയായ് മൃതി വന്നെങ്കിൽ
മറിയം ജീവൻ മർത്യനു നൽകി

വചനം – നിർമ്മല മുത്തു വസിയ്ക്കും
മുത്തുച്ചിപ്പി സമാനം മറിയം

പരമ പിതാവിൻ വചനം സദയം
ജനനം പൂണ്ടാ കന്യാമണിയിൽ

വിലതീരാത്തൊരു കന്യാത്വം പോൽ
മാതൃത്വത്തെയുമവളണിയുന്നു.

ദൈവത്വത്തൊടു മർത്യസ്വഭാവം
അവളുടെ സുതനിൽ ചേർന്നു വസിപ്പൂ

മർതാമർത്യ സ്വഭാവം ചൂടും
ഏകജനല്ലോ അവളുടെ തനയൻ

ഇരു സുതരില്ലോരു തനയൻ മാത്രം
ദൈവസുതൻ മറിയത്തിൽ ജാതൻ

ആദജയെങ്കിലുമവളിൽ തെല്ലും
പാപത്തിൽ കറ തീണ്ടിയതില്ല.

മറിയം മഹിതം പരിശുദ്ധതയാൽ
സതതം തെളിയും താരകമല്ലോ

സൂര്യൻ നിഷ്പ്രഭമവളുടെ മുന്നിൽ
താരകളോ തെളിവുറ്റവയല്ല.

ക്രോവേന്മാരും സ്രാപ്പേന്മാരും
കന്യാമണിതൻ മുന്നിൽ വണങ്ങും.

നിജ സുതനവളുടെ ദേവാലയമായ്
നിർമ്മിച്ചുന്നത മഹിമ ചൊരിഞ്ഞു.

ഭാഗ്യം നിറയും ദൈവമഹത്വം
നാഥനവൾക്കു കനിഞ്ഞു കൊടുത്തു

തന്റെ വലതുവശത്തവനൻപൊടു
സിംഹാസനമാ ജനനിക്കേകി

അവളോ ഭൗമിക പറുദീസാതാൻ
തനയൻ ജീവൻ നൽകും വൃക്ഷം

മറിയം സഭയുടെ തുണായിളയിൽ
മഹിതമുറപ്പു പകർന്നീടുന്നു

സതതമടഞ്ഞു കിടക്കും പൂർവ്വിക
വാതിൽ തന്നെ മറിയം നിയതം

നാഥാ മറിയം വഴിയായ് ഞങ്ങൾ-
ക്കേകീടണമേ ശാശ്വത ഭാഗ്യം

Translation in (Malayalam)

Version 1: Translation by Fr. Abel Periyapuram C.M.I.

(അതിമോഹനമീ )

അതിമോഹനമീ തിരുനാൾ പ്രഭയിൽ
മുദമോലുന്നു കന്യാമറിയം


1. പരമാനന്ദം പുൽകീടുന്നു
സുകൃതം ചൊരിയും കന്യാമറിയം

2. കണ്ണീർ തിരയിൽ വലയും നരരെ
കരയേറ്റുന്നു കന്യാമറിയം

3. താപം തിങ്ങും സുതരിൽ നിയതം
കനിവോലുന്നു കന്യാമറിയം

Version 2: Translation by Fr. Emmanuel Thelly C.M.I.

ബ്ഏദാ ദ്‌യൗമാൻ

(രീതി - ബ്രീക് ഹന്നനാ...)

കന്യാമറിയം തൻ തിരുനാളിൽ -
കീർത്തനമാല്യം കാഴ്ചയണയ്ക്കാം

മിന്നും താരക ദ്വാദശഗണമാ-
മവളുടെ മകുടം ദർശന സുഭഗം

വസനം പോലവളണിയുന്നിനനെ–
പനിമതി പാദയുഗത്തിനു പീഠം

ഹാവാ വഴിയായ് മൃതി വന്നെങ്കിൽ
മറിയം ജീവൻ മർത്യനു നൽകി

വചനം – നിർമ്മല മുത്തു വസിയ്ക്കും
മുത്തുച്ചിപ്പി സമാനം മറിയം

പരമ പിതാവിൻ വചനം സദയം
ജനനം പൂണ്ടാ കന്യാമണിയിൽ

വിലതീരാത്തൊരു കന്യാത്വം പോൽ
മാതൃത്വത്തെയുമവളണിയുന്നു.

ദൈവത്വത്തൊടു മർത്യസ്വഭാവം
അവളുടെ സുതനിൽ ചേർന്നു വസിപ്പൂ

മർതാമർത്യ സ്വഭാവം ചൂടും
ഏകജനല്ലോ അവളുടെ തനയൻ

ഇരു സുതരില്ലോരു തനയൻ മാത്രം
ദൈവസുതൻ മറിയത്തിൽ ജാതൻ

ആദജയെങ്കിലുമവളിൽ തെല്ലും
പാപത്തിൽ കറ തീണ്ടിയതില്ല.

മറിയം മഹിതം പരിശുദ്ധതയാൽ
സതതം തെളിയും താരകമല്ലോ

സൂര്യൻ നിഷ്പ്രഭമവളുടെ മുന്നിൽ
താരകളോ തെളിവുറ്റവയല്ല.

ക്രോവേന്മാരും സ്രാപ്പേന്മാരും
കന്യാമണിതൻ മുന്നിൽ വണങ്ങും.

നിജ സുതനവളുടെ ദേവാലയമായ്
നിർമ്മിച്ചുന്നത മഹിമ ചൊരിഞ്ഞു.

ഭാഗ്യം നിറയും ദൈവമഹത്വം
നാഥനവൾക്കു കനിഞ്ഞു കൊടുത്തു

തന്റെ വലതുവശത്തവനൻപൊടു
സിംഹാസനമാ ജനനിക്കേകി

അവളോ ഭൗമിക പറുദീസാതാൻ
തനയൻ ജീവൻ നൽകും വൃക്ഷം

മറിയം സഭയുടെ തുണായിളയിൽ
മഹിതമുറപ്പു പകർന്നീടുന്നു

സതതമടഞ്ഞു കിടക്കും പൂർവ്വിക
വാതിൽ തന്നെ മറിയം നിയതം

നാഥാ മറിയം വഴിയായ് ഞങ്ങൾ-
ക്കേകീടണമേ ശാശ്വത ഭാഗ്യം

Transliteration & Translation (English )

Transliteration by Fr. Emmanuel Thelly C. M. I. | Source: Qambel Maran - CD

Transliteration Translation
B’ēda d'yāwmān negdōl klīlā dazmīrāţā līqār maryam.
L'wīśaţ śemśā s'īnaţ sahrā w’esthrōs klīlā al rēś maryam.
Hāwā b'ţultā ālaţ māwtā hayyē yembaţ b'ţulţā maryam.
Z’lāpţā d’kīţā m'satraţ 1'melţā margānīţā mārtā maryam.
On this feast day, let us compose a crown of songs in honor of Mary.
She is clothed with the sun and has put on the moon as her shoe,
and there is a crown of stars on her head.
Virgin Eve brought in death, Virgin Mary brought forth life.
She is a pure oyster shell protecting the Word; Lady Mary is a pearl!

Available recordings

Aramaic Project Recordings:

S.No Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes
1 Baby Anamthuruthil & Children's Choir at St. Mary's Church (aka Suriyanippally), Palluruthy Video AP 26 Text of the Malayalam version is by Fr. Abel Periyappuram, C.M.I.
2 Fr. Sebastian Sankoorikkal Video AP 25g Three melodies of “B’eda d’yawmaan;” one melody starts on off beat.
3 Sisters of St. Thomas Video AP 18b New Melody
4 Dr. Jacob Vellian and team Video AP 6a
5 Paul Joy Vathappillil Video AP 7
6 Binu & Deepa singing syriac chants Video AP 78f
9 Fr. Thomas Kalayil, CMI Video AP 107B
10 Dr. Joseph J. Palackal Video AP 121
11 Binu and Deepa Video AP 78G
12 St. Marys' Church (Suriyanipally). Palluruthy Video AP 123
13 Hansel Joseph Video AP 159
14 Fr. Abel CMI Video AP 11.5
15 Paul Joy (Grandson of Paily Vathappally) Video AP 182
16 Paily Vathappally with Violin tune Video AP 182
17 Mr. Baby Anamthuruthil Video AP 26A
18 Evelyn and Jerome Sijo, Puthenpurackal Video AP 214
19. Paulose Pallikkara (Male Vocal), Lissy Augustine (Female Vocal) Video AP 250

Copyright

Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Print   Email