Thaibūthe d’māran īšōmišīhâ

തൈബൂസേ ദ്മാറൻ ഈശോ മ്ശിഹാ

Call Number EC-0097
Title Thaibūthe d’māran īšōmišīhâ
തൈബൂസേ ദ്മാറൻ ഈശോ മ്ശിഹാ
Category Pauline Salutation
Sub Category Canona
Liturgical Context Qurbana and other occasions

Transliteration & Translation (Malayalam)

Text in Syriac Translation in (Malayalam)

Glossary (Pauline Saluation)

Source of the text: 2 Corinthians 13:14

നമ്മുടെ കർത്താവീശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നമ്മോടു കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ . ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേയ്ക്കും ആമേൻ. ܛܲܝܒ݁ܘܼܬܹܗ = HIS GRACE
ܕܡܵܪܲܢ=OF OUR LORD
ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ=JESUS
: ܘܚܘܼܒܹ݁ܗ =AND HIS LOVE
ܕܐܲܠܵܗܵܐ=OF GOD
ܐܲܒ݂ܵܐ:=FATHER
ܘܫܲܘܬܵܦܘܼܬ݂ܵܐ=AND COMMUNION / PARTNERSHIP /UNION
ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ:=HOLY SPIRIT
ܬܸܗܘܸܐ=LET IT BE
ܥܲܡ=WITH
ܟܠܲܢ.=ALL OF US
ܗܵܫܵܐ=NOW
ܘܲܒ݂ܟ݂ܠܙܒܲܢ=AND AT ALL TIME
ܘܲܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ=AND FOR EVER AND EVER.

Courtesy : Br. Joseph Thekkedath Puthenkudy

Transliteration & Translation (Malayalam)

Text in Syriac
Courtesy : Br. Joseph Thekkedath Puthenkudy
Translation in (Malayalam)
നമ്മുടെ കർത്താവീശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നമ്മോടു കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ . ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേയ്ക്കും ആമേൻ.
Courtesy : Br. Joseph Thekkedath Puthenkudy

Glossary (Pauline Saluation)

Source of the text: 2 Corinthians 13:14

ܛܲܝܒ݁ܘܼܬܹܗ = HIS GRACE
ܕܡܵܪܲܢ=OF OUR LORD
ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ=JESUS
: ܘܚܘܼܒܹ݁ܗ =AND HIS LOVE
ܕܐܲܠܵܗܵܐ=OF GOD
ܐܲܒ݂ܵܐ:=FATHER
ܘܫܲܘܬܵܦܘܼܬ݂ܵܐ=AND COMMUNION / PARTNERSHIP /UNION
ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ:=HOLY SPIRIT
ܬܸܗܘܸܐ=LET IT BE
ܥܲܡ=WITH
ܟܠܲܢ.=ALL OF US
ܗܵܫܵܐ=NOW
ܘܲܒ݂ܟ݂ܠܙܒܲܢ=AND AT ALL TIME
ܘܲܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ=AND FOR EVER AND EVER.

Courtesy : Br. Joseph Thekkedath Puthenkudy

Transliteration & Translation (English)

Transliteration in (English) Translation in (English) Glossary of Translation

Taibūṯēh d'māran īšō mišihā w’humbēh dālāhā āwā w’šawtāpūṯā

d’ruhā d’qudšā tehawē am kollan hāšā wawkōlswan walālam

almīn. Āmēn.

May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with us all, now and forever. Amen

Taibūṯēh - His grace

d'māran - of our lord

īšō mišihā - Jesus Christ

w’humbēh - and his love

dālāhā - of God

āwā - Father

w’šawtāpūṯā - and communion or partnership or union

d’ruhā d’qudšā - Holy Spirit

tehawē - Let it be

am - with

kollan - all of us

hāšā -now

wawkōlswan - and at all times

walālam almīn - and for ever and ever

Āmēn.- Amen

Courtesy : Dr. Joseph J. Palackal

Transliteration & Translation (English)

Transliteration in (English)

Taibūṯēh d'māran īšō mišihā w’humbēh dālāhā āwā w’šawtāpūṯā

d’ruhā d’qudšā tehawē am kollan hāšā wawkōlswan walālam

almīn. Āmēn.

Courtesy : Dr. Joseph J. Palackal
Translation in (English)

May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with us all, now and forever. Amen

Courtesy : Dr. Joseph J. Palackal
Glossary of Translation

Taibūṯēh - His grace

d'māran - of our lord

īšō mišihā - Jesus Christ

w’humbēh - and his love

dālāhā - of God

āwā - Father

w’šawtāpūṯā - and communion or partnership or union

d’ruhā d’qudšā - Holy Spirit

tehawē - Let it be

am - with

kollan - all of us

hāšā -now

wawkōlswan - and at all times

walālam almīn - and for ever and ever

Āmēn.- Amen

Courtesy : Dr. Joseph J. Palackal

Available recordings

Aramaic Project Recordings:

S.No Artist Youtube Link Aramaic Project Number
1. Fr. Jose P. Kottaram Video AP 54F
2. Fr. Mathew Mattam Video AP 62V
3. Fr. George Plathottam Video AP 70Z
4. Fr. George Plathottam Video AP 70AG
5. Jins Mutholapuram, St. Thomas Cathedral. Irinijalakuda Video AP 96
6. Fr. Augustine Kandathikkudy Video AP 96
7. St. Thomas the Apostle Syro-Malabar Forane Catholic Church, Dallas, Texas, USA Video AP 100
8. Fr. Probus Perumalil CMI Video AP 119
9 St. Sebastian's Church, Mannarkad, Pala Video AP 127
10. Fr. Cyril Thayyil Video AP 154
11. Fr. Cyril Thayyil Video AP 154
12 Bishop Joseph Kallarangatt Video AP 155
13. Bishop Joseph Kallarangatt Video AP 155
14. Fr. Varghese (Saji) Mattathil Video AP 165-34
15. Fr. Varghese (Saji) Mattathil Video AP 165-24
16. Fr Paul Kodamullil ( Pre-1962 Version) Video AP 172
17. Fr Paul Kodamullil ( Pre-1962 Version) Video AP 172
18. Fr. Cyril Thayyil Video AP 190
19. Dr. Joseph J. Palackal Video AP 196

Copyright

Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Print   Email